UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE, ABY NASZA STRONA DZIAŁAŁA SZYBCIEJ, BYŁA ŁATWIEJSZA W OBSŁUDZE, BARDZIEJ SPERSONALIZOWANA I WYGODNIEJSZA. JEŚLI NADAL BĘDZIESZ PRZEGLĄDAĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, AKCEPTUJESZ KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W NASZEJ POLITYCE PLIKÓW COOKIES.Więcej informacji    |    Rozumiem, wyłącz to powiadomienie.

Warunki użytkowania - Regulamin

Regulamin

Aplikacja NAT GEO Play („Aplikacja“) zapewnia abonentom płatnych kanałów telewizyjnych z grupy NGC dostęp do katalogu audiowizualnych usług medialnych na żądanie (“VOD”) oraz treści archiwalnych, a także do dodatkowych informacji o charakterze rozrywkowym. Ograniczony dostęp do Aplikacji umożliwiany jest również użytkownikom nie będącym abonentami. Aplikacja jest udostępniana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat lub kosztów. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z Aplikacji.

Dostawca Aplikacji

NGC EUROPE Limited z siedzibą w Londynie (W6 7AP), Wielka Brytania, przy Hammersmith Grove 10, Hammersmith („NGC“) umożliwia dostęp do i korzystanie z Aplikacji na zasadach i warunkach przedstawionych poniżej. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację zasad i warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, które obowiązują od momentu pierwszego uruchomienia Aplikacji. NGC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu poprzez ich publikację w formie widocznej informacji ekranowej (np. wyskakujące okno).

Uprawnienie do Korzystania

Pełen dostęp do treści i funkcjonalności Aplikacji jest zapewniony wyłącznie abonentom płatnych kanałów telewizyjnych z grupy NGC, w związku z czym konieczne jest uwierzytelnienie użytkownika. Ograniczony dostęp do wybranych treści i funkcjonalności Aplikacji umożliwiany jest również użytkownikom nie będącym abonentami. Z Aplikacji mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownik”). Dostęp do niektórych treści lub funkcjonalności Aplikacji może być ograniczony ze względu na klasyfikację wiekową i zabezpieczony kodem PIN lub poprzez inne zabezpieczenie. Przed udostępnieniem Aplikacji osobie niepełnoletniej Użytkownik jest zobowiązany w szczególności uruchomić Mechanizm Kontroli Rodzicielskiej. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Aplikacji zobowiązane są otrzymać wyraźną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownicy Aplikacji nie mogą mieć siedziby lub miejsca zamieszkania (i) w państwie obłożonym embargiem przez Rząd USA lub w państwie, które zostało uznane przez Rząd USA za „wspierające terroryzm”; lub (ii) w państwie, które zostało wpisane przez Rząd USA na jakąkolwiek listę podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami. Wyłącznie Użytkownicy spełniający wszystkie powyższe wymagania mogą korzystać z Aplikacji, zaś NGC niniejszym udziela im nieodpłatnie niewyłącznego prawa do korzystania z Aplikacji poprzez jej odbiór wyłącznie na osobistych urządzeniach, zawsze w zgodzie z niniejszymi Warunkami, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego niezwiązanego z celem zarobkowym, w szczególności niemającego znaczenia gospodarczego i niezwiązanego z osiąganiem korzyści majątkowych.

Własność Intelektualna

NGC i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej („Prawa”) do Aplikacji i jej projektu oraz szaty graficznej, a także wszelkich treści, w szczególności tekstów, informacji, ilustracji, grafik, rozkładu poszczególnych elementów, obrazów, dźwięku, treści wizualnych i audiowizualnych (w tym wszelkich filmów, w szczególności animowanych, fabularnych, dokumentalnych i  programów), a także, w stosunku do wymienionych wyżej elementów, Prawa do ich doboru, układu lub zestawienia, oraz Prawa do wszelkich oznaczeń lub znaków towarowych (marek, oznaczeń firm, tytułów, etc.). Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów (np. w Rozdziale 3, Oddziale 3 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych) lub zapisów niniejszego Regulaminu, użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, wynajmować, pożyczać, wykonywać, publicznie odtwarzać, upubliczniać, zmienić, dekompilować, demontować Aplikacji w całości ani w części, w szczególności udostępnianych treści, lub też zamieniać ją w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody NGC.

Profil Administratora

Po zalogowaniu do Aplikacji danymi abonenta uzyskanymi od danego operatora płatnej telewizji, Użytkownik będzie mógł bezpłatnie zarejestrować w Aplikacji profil administratora („Profil Administratora”). Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji, w szczególności ustanawianie Profili Użytkowników (zdefiniowanych poniżej) wymaga zarejestrowania Profilu Administratora. Po zarejestrowaniu Profilu Administratora, Użytkownikowi będzie przysługiwał status administratora („Administrator") oraz będzie mógł w szczególności: (i) ustalać indywidualne preferencje dotyczące treści w Aplikacji; (ii) uzyskać dodatkowe informacje o treściach w Aplikacji; (iii) uruchomić Mechanizm Kontroli Rodzicielskiej.

Wniosek o rejestrację Profilu Administratora, Użytkownik składa poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Aplikacji, w którym należy podać w szczególności następujące dane:

(i) nazwę Użytkownika; (ii) adres poczty elektronicznej Użytkownika; (iii) datę urodzenia; (iv) płeć; (v) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Polityki Prywatności. Po wysłaniu wniosku przez Użytkownika, NGC wyśle na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywującym. Rejestracja Profilu Administratora nastąpi w momencie potwierdzenia dokonanego przez Użytkownika poprzez kliknięcie linku aktywującego.

NGC nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku utraty lub udostępnienia osobom trzecim, lub przejęcia przez osoby trzecie loginu lub hasła do Profilu Administratora. Administrator może deaktywować Profil Administratora poprzez wybór odpowiedniej opcji w panelu administracyjnym.

Profil Użytkownika

NGC umożliwia każdemu Administratorowi bezpłatną rejestrację indywidualnych profili w Aplikacji („Profil Użytkownika”). Zarejestrowanie Profilu Użytkownika umożliwia uruchomienie Mechanizmu Kontroli Rodzicielskiej w stosunku do danego Profilu Użytkownika.

Z poziomu Profilu Użytkownika nie jest możliwy dostęp do wszystkich funkcjonalności Profilu Administratora, w szczególności nie można ustanawiać innych Profili Użytkownika ani uruchamiać lub deaktywować Mechanizmu Kontroli Rodzicielskiej

Administrator może ustanawiać oraz deaktywować Profile Użytkowników poprzez wybór odpowiedniej opcji w panelu administracyjnym.

Mechanizm Kontroli Rodzicielskiej

Mechanizm Kontroli Rodzicielskiej zostaje uruchomiony w stosunku do danego Profilu Użytkownika przez Administratora, poprzez: (i) przypisanie najwyższej kategorii wiekowej (z propozycji w panelu administracyjnym) ograniczającej dostęp do treści danemu Użytkownikowi; oraz (ii) ustanowienie czterocyfrowego kodu PIN, który umożliwia aktywację i dezaktywację ograniczenia.

Zamknięcie aplikacji z włączonym Mechanizmem Kontroli Rodzicielskiej nie powoduje wyłączenia tego mechanizmu.

NGC nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku utraty lub udostępnienia osobom trzecim, lub przejęcia przez osoby trzecie kodu PIN do Mechanizmu Kontroli Rodzicielskiej.

Redakcja

Decyzje redakcyjne dotyczące treści udostępnianych w Aplikacji podejmowane są na terytorium Hiszpanii, w spółce prawa hiszpańskiego pod firmą FOX NETWORKS GROUP ESPANA SLU, z siedzibą w Madrycie (28020), Hiszpania, pod adresem Calle Orense 34-2a Planta („FOX ESPANA”).

Redaktorem naczelnym odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji redakcyjnych jest Pani Maya Nieto.

NGC został upoważniony przez FOX ESPANA do udostępniania i dystrybucji Aplikacji.

Odpowiedzialność

Aplikacja i jej zawartość są udostępniane z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian i bez zobowiązań. NGC udostępnia aplikację bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wystarczającej jakości, kompletności, aktualności, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, kompatybilności, bezpieczeństwa czy braku nieścisłości. Z zastrzeżeniem szkód spowodowanych przez NGC umyślnie lub z powodu rażącego zaniedbania, NGC nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, w tym szkody pośrednie i następcze, a także powstałe wskutek użytkowania lub niemożności użytkowania, za szkody urządzeń Użytkownika do odbioru Aplikacji, za utratę programów i danych lub zysku Użytkownika, wynikające z lub powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Użytkownik zgadza się, że NGC nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania, treści, informacje lub przetwarzanie danych przez osoby trzecie (w szczególności przez Apple Inc. i Google Inc. jak np. iTunes lub Google Play). Użytkownik zobowiązuje się nie obarczać NGC odpowiedzialnością za żadne szkody lub straty poniesione wskutek jakichkolwiek umów zawartych z osobami trzecimi w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić NGC niezwłocznie na żądanie NGC odszkodowanie w zakresie wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, kosztów i wydatków, w tym kosztów sądowych i reprezentacji prawnej, wynikających z naruszenia przez niego zasad i warunków zawartych w Regulaminie bądź wszelkiej innej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przezeń Aplikacji.

Linki

Aplikacja może zawierać linki lub odesłania do zewnętrznych stron internetowych oraz źródeł udostępnianych przez osoby trzecie. NGC nie udziela autoryzacji, ani nie kontroluje zawartości takich zewnętrznych stron internetowych i źródeł. NGC nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem z takich zewnętrznych stron internetowych i źródeł.

Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Aplikacją są zawarte w Polityce Prywatności.

Zmiany

NGC może w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez uprzedzenia przerwać, zmienić lub ograniczyć dostęp do Aplikacji i dodawać, usuwać lub zmieniać wszelkie funkcjonalności, właściwości i treść Aplikacji. Zmiany w ustawieniach urządzeń do odbioru Aplikacji będą dokonywane wyłącznie za zgodą Użytkownika (np. w związku z aktualizacją lub dostępem do prywatnych treści Użytkownika). Zmiany Regulaminu zostaną zakomunikowane Użytkownikowi. Najnowsza wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w Aplikacji. NGC może zablokować Użytkownikowi dostęp do Aplikacji w przypadku, gdy użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu.

Prawo Właściwe

Prawem właściwym, według którego należy interpretować Regulamin jest prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających w związku z Regulaminem są sądy w Polsce.

Kontakt

Pytania dotyczące Aplikacji lub Regulaminu prosimy kierować na adres: FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Pomoc techniczna: ngcpl@fox.com